Bel of app: 085 - 0185 205 contact Keukenadviesaanhuis

 

Voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

‘JKA ’: de onderneming onder de handelsnaam Jelco Keukens en Advies ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01139187.

'consument': een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in diens hoedanigheid als eindgebruiker van de geleverde zaken;

'consumentenkoop': de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen JKA en een consument waarop JKA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met JKA, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes / Orderbevestigingen
Alle door JKA uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 60 dagen. JKA kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
JKA is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Indien een keukenorder (dus geen offerte) geannuleerd word door de klant, zal JKA hiervoor € 150,- in rekening brengen, dit bedrag kan later bij een nieuwe afname van de keuken worden verrekend. Dit geld alleen bij afroeporders.

Artikel 4. Levering
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af expediteur van JKA. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. De door JKA geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de orderbevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min 0,2 procent van de op de offerte c.q. orderbevestiging vermelde maatvoeringen (totale lengte). Een afwijking van de geleverde zaken, binnen de genoemde afwijkingstoleranties geven consument geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde zaken.

Artikel 5. Montage
Montage zal altijd worden uitgevoerd door derden, JKA treed slechts op als bemiddelaar en kan voor montagefouten en schades niet aansprakelijk gesteld worden. Montage is de plaatsing van de keuken/keukenrenovatie met de daarbij behorende apparatuur, eventueel leidingwerk is tegen meerprijs en in overleg met de monteur. Bij de montage gaan wij er vanuit dat muren haaks zijn. In geval van keukenrenovatie, gaat JKA er vanuit dat de bestaande situatie juist geplaatst is door de vorige monteur, bij slecht afgestelde kasten / elementen kan geen aanspraak gemaakt worden op JKA. Indien bij renovatie blijkt dat een element na demontage niet meer blijkt af te stellen is dit gebrek aan het element en niet te verwijten aan JKA.

Artikel 6. Levertijd
De door JKA opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan twee weken overschrijden. Bij niet tijdige levering dient de consument JKA schriftelijk in gebreke te stellen en JKA een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 7. Garantie
JKA garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, leveringsdocumenten, dan wel de op de geleverde zaken betrekking hebbende factuur, althans tenminste gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel, dan wel onderdeel van het door JKA geleverde product wordt gegarandeerd. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is de JKA verplicht binnen 30 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:

A) JKA tot driemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen.

B) Indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen;

De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. Bij montage van de geleverde zaken, anders dan volgens de door JKA geleverde voorschriften dan wel montage handleiding.

De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd. De garantie vangt eerst aan, op het moment nadat algehele en volledige betaling, conform de factuur van JKA heeft plaatsgevonden. Aanvullende garantie dient door de consument zelf te worden geregistreerd.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
Alle door JKA geleverde zaken blijven het eigendom van JKA totdat de consument alle navolgende verplichtingen uit alle met JKA gesloten koopovereenkomsten is nagekomen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is consument verplicht JKA zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. De consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden en de polis van deze verzekering op verzoek ter inzage te geven.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen
De consument dient de gekochte zaken bij levering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

  • of de juiste zaak is geleverd;
  • of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen
  • of indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen vijf dagen na levering schriftelijk aan JKA te melden. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen tien werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen twee maanden na levering schriftelijk te melden aan JKA.

Artikel 10. Betaling
Indien is overeengekomen om vooraf te betalen dient het overeengekomen totaalbedrag op de bankrekening van JKA te zijn bijgeschreven alvorens wij tot levering overgaan. Indien is overeengekomen om vooraf te betalen en het totaalbedrag is gedeeltelijk bijgeschreven, dient de betaling van het restant contant plaats te vinden bij bezorging. Indien is overeengekomen om te betalen onder rembours dient de betaling netto contant plaats te vinden bij bezorging. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van JKA en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Incassokosten
Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. Indien JKA aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12. Aansprakelijkheid.
Indien het door JKA geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid van JKA jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld. Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de JKA beperkt tot herstel of vervanging van het product, dan wel terugbetaling van de koopprijs. Onverminderd het bovenstaande is JKA niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en /of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van klant.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van JKA of zijn ondergeschikten.

Artikel 13. Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop JKA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JKA niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
JKA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat JKA haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van JKA opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door JKA niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien JKA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Geschillenbeslechting
De dichtstbijzijnde rechter in de woonplaats van JKA is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft JKA bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

Artikel 15. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen JKA en de consument is Nederlands recht van toepassing.

Naar boven

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.