Specialisten in keukens en keukenrenovatie

Algemene voorwaarden vestigingen h.o.d.n. keukenadviesaanhuis.nl

Algemene voorwaarden van vestiging:

Jelco Keukens & Advies h.o.d.n. Keukenadviesaanhuis.nl (hierna: Keukenadviesaanhuis.nl) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01139187 en is gevestigd aan De Iisbaan 11e (8731DW) te Wommels.

Hendri Ziengs keuken h.o.d.n. Keukenadviesaanhuis.nl (hierna: Keukenadviesaanhuis.nl) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65063384 en is gevestigd aan Het Broekbos 14 (7738GH) te Gramsbergen.

Johnny Bos keukens h.o.d.n. Keukenadviesaanhuis.nl (hierna: Keukenadviesaanhuis.nl) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77928237 en is gevestigd aan De Bremstraat 3 (9421RT) te Bovensmilde.

Yngwie Stel Keukens h.o.d.n. Keukenadviesaanhuis.nl (hierna: Keukenadviesaanhuis.nl) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80071791 en is gevestigd aan De Kerkstraat 13 (7383CB) te Voorst.

ARTIKEL 1 – BEGRIPPEN

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of verrichten van Werkzaamheden door Aannemer.
 3. Aannemer: De aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren, hierna: Keukenadviesaanhuis.nl.
 4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 6. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Aannemer.
 7. Overeenkomst: De Overeenkomst, waarbij Keukenadviesaanhuis.nl zich jegens Opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs in geld, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 8. Producten: De Producten die door Keukenadviesaanhuis.nl worden aangeboden, zijn (maat)keukens en aanverwante producten.
 9. Werkzaamheden: De werkzaamheden die Keukenadviesaanhuis.nl aanbiedt zijn alle werkzaamheden in de ruimste zin van het woord binnen advisering en de verkoop en/of levering van Producten.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Keukenadviesaanhuis.nl, elke Overeenkomst tussen Keukenadviesaanhuis.nl en Opdrachtgever en op elk werk dat door Keukenadviesaanhuis.nl wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Keukenadviesaanhuis.nl aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Keukenadviesaanhuis.nl is overeengekomen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD

 1. Alle door Keukenadviesaanhuis.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Keukenadviesaanhuis.nl is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Keukenadviesaanhuis.nl het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Keukenadviesaanhuis.nl gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Werkzaamheden. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Keukenadviesaanhuis.nl niet binden. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst.
 4. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Keukenadviesaanhuis.nl het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.
 5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.
 6. Levertijden, termijnen en opgegeven uren in het Aanbod van Keukenadviesaanhuis.nl zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Keukenadviesaanhuis.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte van Keukenadviesaanhuis.nl heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Keukenadviesaanhuis.nl te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Keukenadviesaanhuis.nl, zal Keukenadviesaanhuis.nl de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk Aanbod is maximaal 30 dagen geldig (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen), daarna kan Keukenadviesaanhuis.nl niet meer aan een Aanbod gehouden worden.
 3. Keukenadviesaanhuis.nl is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Keukenadviesaanhuis.nl aan Opdrachtgever. Het Aanbod komt te vervallen indien het Product of de Werkzaamheden waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 5. Keukenadviesaanhuis.nl heeft het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Keukenadviesaanhuis.nl gegronde reden te weigeren.
 6. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met Keukenadviesaanhuis.nl, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de verplichtingen door elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk.

 ARTIKEL 5 – DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de offerte vermeld, tenzij anders overeengekomen.
 2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, is Opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd, verminderd met de besparingen die voor Keukenadviesaanhuis.nl uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door Keukenadviesaanhuis.nl van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door Keukenadviesaanhuis.nl te maken kosten wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Keukenadviesaanhuis.nl over het gehele werk zou hebben gemaakt.
 3. Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van diens verplichtingen en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 4. Zowel Opdrachtgever als Keukenadviesaanhuis.nl kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Keukenadviesaanhuis.nl nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Keukenadviesaanhuis.nl is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.
 5. Indien Keukenadviesaanhuis.nl na het sluiten van de Overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der partijen de Overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de Overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is Opdrachtgever een naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd, indien toepasselijk aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van Keukenadviesaanhuis.nl.
 6. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd, is Keukenadviesaanhuis.nl gerechtigd om de reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 7. Indien Opdrachtgever een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert kan Keukenadviesaanhuis.nl bij Opdrachtgever kosten in rekening brengen, tenzij anders overeengekomen.
 8. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Keukenadviesaanhuis.nl voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

ARTIKEL 6 – ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Als de Opdrachtgever annuleert kan dit kosteloos, mits Keukenadviesaanhuis.nl nog geen kosten heeft gemaakt.
 2. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt Keukenadviesaanhuis.nl dit schriftelijk.
 3. Producten die speciaal voor Opdrachtgever worden ingekocht, na de totstandkoming van de Overeenkomst, zijn uitgesloten van het annuleringsrecht.

ARTIKEL 7 – ONTWIKKELING VAN HET PRODUCT

 1. Koper dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van een ontwerp schriftelijk vast te leggen. Keukenadviesaanhuis.nl kan in overleg met Koper hiervan afwijken indien zij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.
 2. Het ontwikkelen van het ontwerp geschiedt, tenzij Partijen een andere werkwijze overeenkomen, conform de hiernavolgende werkwijze in 4 fases:
 1. Fase I: conceptontwikkeling. Partijen treden met elkaar in overleg om een vertaalslag te maken van de wensen van Koper tot een design. Hierbij is de informatie van Koper omtrent onder andere het aantal en de visuele kenmerken cruciaal. Tevens zal Keukenadviesaanhuis.nl de benodigde metingen verrichten.
 2. Fase II: visualisatie. Aan de hand van de conceptontwikkeling stelt Keukenadviesaanhuis.nl een offerte op. Keukenadviesaanhuis.nl zal indien nodig een ontwerp opleveren. Het uitgekozen ontwerp zal door Koper goedgekeurd moeten worden. Na goedkeuring van een ontwerp, alsmede de hiervoor opgestelde offerte kan dit design als product van Koper worden aangemerkt, welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking.
 3. Fase III: feedback. Na een vervolgafspraak heeft Koper de mogelijkheid om feedback te geven en zal Keukenadviesaanhuis.nl nogmaals de maatvoeringen controleren. Een dergelijk product wordt vervolgens verder afgestemd naar aanwijzingen van Koper. Partijen kunnen overeenkomen dat Koper na de eerste goedkeuring nog recht heeft op een aanvullende aanpassingen. Indien de hoeveelheid aanpassingen onredelijk wordt kan hiervoor een meerprijs gerekend worden.
 4. Fase IV: oplevering. Na de aanpassingen zoals genoemd bij fase III, is het ontwerp definitief mits hier geen aanpassingen/feedback is aangebracht. Op het moment dat Partijen het eens zijn geworden over een ontwerp zal Keukenadviesaanhuis.nl een derde(n) aanwenden die de installatie zal verrichten. Het product is opgeleverd op het moment dat Keukenadviesaanhuis.nl dit aangeeft. Na oplevering heeft Koper de mogelijkheid aan- of opmerkingen te plaatsen op het montageformulier.

ARTIKEL 8 – MEER- EN MINDERWERK EN WIJZIGINGEN

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Keukenadviesaanhuis.nl is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Werkzaamheden, zal Keukenadviesaanhuis.nl Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
 3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Werkzaamheden leidt tot extra Werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Keukenadviesaanhuis.nl de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Keukenadviesaanhuis.nl gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van asbest en houtrot, is Keukenadviesaanhuis.nl gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra Werkzaamheden leiden.
 5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Opdrachtgever vergoed te worden.

ARTIKEL 9 – PRIJZEN EN BETALING

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Voor Consumenten worden prijzen inclusief btw getoond. Wanneer Keukenadviesaanhuis.nl op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, worden hiervoor bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en verblijfkosten) gerekend, tenzij anders overeengekomen. Voor Werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst. Indien zaken verzonden dienen te worden, dient Opdrachtgever hiervoor bijkomende kosten te vergoeden.
 2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij Keukenadviesaanhuis.nl Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Keukenadviesaanhuis.nl werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.
 3. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor Keukenadviesaanhuis.nl (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door Keukenadviesaanhuis.nl ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is Keukenadviesaanhuis.nl gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag te voldoen binnen de uiterlijke betalingstermijn van 3 dagen, tenzij anders overeengekomen.
 5. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Keukenadviesaanhuis.nl. Opdrachtgever kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Keukenadviesaanhuis.nl een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 6. Keukenadviesaanhuis.nl is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door Opdrachtgever (openstaande) verschuldigde schadevergoeding.
 7. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Keukenadviesaanhuis.nl bindend, tenzij Opdrachtgever anders kan aantonen met daartoe overtuigend tegenbewijs.
 8. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van Keukenadviesaanhuis.nl), dient Opdrachtgever hiervoor een meerprijs te vergoeden.
 9. De werkbonnen van Keukenadviesaanhuis.nl worden telkenmale aan de factuur gehecht en is leidend voor de door Opdrachtgever te betalen vergoeding. Opdrachtgever wordt geacht deze bonnen te ondertekenen voor akkoord. Bij gebreke hiervan wordt Opdrachtgever geacht volledig akkoord te zijn met de inhoud van de werkbonnen.
 10. Betaling geschiedt voor levering, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 10 – INCASSOBELEID

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning, om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien zij niet binnen die gestelde termijn aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Keukenadviesaanhuis.nl zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Keukenadviesaanhuis.nl meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Keukenadviesaanhuis.nl is gerechtigd bij het uitblijven van een volledige betaling (indien Opdrachtgever in verzuim is) van Opdrachtgever de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, totdat de betaling is ontvangen door Keukenadviesaanhuis.nl, of Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.
 5. Ook indien Keukenadviesaanhuis.nl, voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen, is Keukenadviesaanhuis.nl gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder een schriftelijke verklaring of gerechtelijke tussenkomst.

ARTIKEL 11 – UITVOERING WERKZAAMHEDEN

 1. Keukenadviesaanhuis.nl zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Aannemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Keukenadviesaanhuis.nl ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde doel.
 2. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is Keukenadviesaanhuis.nl niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Keukenadviesaanhuis.nl, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. Keukenadviesaanhuis.nl vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade en/of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Keukenadviesaanhuis.nl expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. Keukenadviesaanhuis.nl zal de (gevolg)schade in rekening brengen bij Opdrachtgever die gehouden is de schade aan Keukenadviesaanhuis.nl te vergoeden.
 4. Keukenadviesaanhuis.nl is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht derden in te schakelen. In beginsel zal Keukenadviesaanhuis.nl gebruik maken van derden voor de feitelijke montage/installatie van de Producten.
 5. Keukenadviesaanhuis.nl heeft het recht reclame te maken voor haar bedrijf wanneer zij op locatie van Opdrachtgever werkzaam is.
 6. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever opgeschort worden, is Opdrachtgever verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van Keukenadviesaanhuis.nl. Bovendien is Keukenadviesaanhuis.nl gerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Opdrachtgever (hieronder tevens verstaan gereserveerde uren).
 7. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is Keukenadviesaanhuis.nl gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Keukenadviesaanhuis.nl volledig te voldoen.
 8. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:
 • Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden (waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, huisaansluitingen en meer tijdig en op de door Keukenadviesaanhuis.nl gewenste wijze aan Keukenadviesaanhuis.nl ter beschikking worden gesteld;
 • Keukenadviesaanhuis.nl op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is Keukenadviesaanhuis.nl gerechtigd om haar Werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade.
 • De door haar ingeschakelde derden hun Werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, zodat Keukenadviesaanhuis.nl geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Werkzaamheden;
 • Keukenadviesaanhuis.nl tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en/of hulpmiddelen;
 • Keukenadviesaanhuis.nl tijdig beschikt over eventueel benodigde steigers, rand- en valbeveiliging en meer die door Opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;
 • De werklocatie in zodanige staat is dat Keukenadviesaanhuis.nl ongehinderd haar Werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten;
 • Keukenadviesaanhuis.nl op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. Opdrachtgever dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van water, gas- of stroomuitval komen voor rekening van de Opdrachtgever;
 • De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig inzamelen van afval;
 • De werklocatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar gereedschappen, machines, materialen en meer van Keukenadviesaanhuis.nl opgeslagen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever;
 • Op de werklocatie dienen de door Keukenadviesaanhuis.nl en/of diens (onder)aannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten aan Keukenadviesaanhuis.nl gerekend worden.
 • Keukenadviesaanhuis.nl vóór aanvang van de Werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. die al op de werklocatie aanwezig zijn. Indien dit niet tijdig verstrekt wordt, en ten gevolge van de onwetendheid schade ontstaat, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hieruit volgende kosten. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat ingeval van obstakels in de grond, onder leiding van Opdrachtgever door een vakbekwaam persoon proef-opgravingen gedaan worden.
 • Opdrachtgever verplicht zich op verzoek van Keukenadviesaanhuis.nl tot het geven van inzicht in de (milieu)hygiënische toestand van de te bewerken bodem, het afgeven van een V&G plan ontwerpfase en/of het verrichten of laten verrichten van een asbestinventarisatie door een hiertoe erkend en gecertificeerd asbest inventarisatiebureau (SC 540) en/of een bouwstoffenonderzoek.
 • Opdrachtgever alle noodzakelijke voorzieningen treft om overlast en of schade voor de omgeving, waaronder milieuschade, gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door trillingen te voorkomen.
 • Opdrachtgever is voorts verplicht om zorg te dragen voor het schoonmaken van de weg en plaatsen van deugdelijke waarschuwingen in geval van (mogelijk) gevaarlijke situaties.
 1. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Keukenadviesaanhuis.nl gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra Werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Indien Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt en Keukenadviesaanhuis.nl nalaat van Opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van Keukenadviesaanhuis.nl om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
 3. De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan Opdrachtgever heeft verklaard dat zij ze wenst te behouden, dienen door haar te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door Keukenadviesaanhuis.nl afgevoerd, onverminderd enige aansprakelijkheid van Opdrachtgever.

ARTIKEL 12 – ADVIEZEN

 1. Keukenadviesaanhuis.nl kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, rapportages en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Keukenadviesaanhuis.nl de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door Keukenadviesaanhuis.nl verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Keukenadviesaanhuis.nl verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Keukenadviesaanhuis.nl wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Keukenadviesaanhuis.nl gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Keukenadviesaanhuis.nl kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 5. Opdrachtgever zal Keukenadviesaanhuis.nl schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

ARTIKEL 13 – LEVERING PRODUCTEN

 1. Als plaats van levering geldt het huisadres dat de Opdrachtgever aan Keukenadviesaanhuis.nl kenbaar heeft gemaakt.
 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Keukenadviesaanhuis.nl of er door andere omstandigheden buiten de macht van Keukenadviesaanhuis.nl enige vertraging ontstaat, heeft Keukenadviesaanhuis.nl recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Keukenadviesaanhuis.nl schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 3. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 4. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Keukenadviesaanhuis.nl gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 5. Indien de Producten worden bezorgd door Keukenadviesaanhuis.nl of een externe vervoerder is Keukenadviesaanhuis.nl, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Indien Keukenadviesaanhuis.nl gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Keukenadviesaanhuis.nl ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien Keukenadviesaanhuis.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 8. Keukenadviesaanhuis.nl is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Keukenadviesaanhuis.nl is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 14 – VERPAKKING EN TRANSPORT PRODUCTEN

 1. Keukenadviesaanhuis.nl schakelt voor het verpakken en transporteren van de Producten derden in, derhalve accepteert Keukenadviesaanhuis.nl geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en/of ongeregeldheden in het verpakken of transporteren.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op-of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking ingoede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 ARTIKEL 15 – ONDERZOEK, RECLAMATIES PRODUCTEN

 1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Keukenadviesaanhuis.nl erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Opdrachtgever.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Keukenadviesaanhuis.nl te worden gemeld op info@keukenadviesaanhuis.nl. Opdrachtgever heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Opdrachtgever gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Keukenadviesaanhuis.nl op de wijze zoals door Keukenadviesaanhuis.nl aangegeven.
 5. Indien Opdrachtgever zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Keukenadviesaanhuis.nl, conform de retour instructies van Keukenadviesaanhuis.nl. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 6. Keukenadviesaanhuis.nl is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 7. Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Opdrachtgever tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Indien Opdrachtgever haar reclamerecht uitoefent, heeft Opdrachtgever zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Keukenadviesaanhuis.nl te wijten is, zal Keukenadviesaanhuis.nl na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Opdrachtgever geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Keukenadviesaanhuis.nl.

ARTIKEL 16 – (OP)LEVERING

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Keukenadviesaanhuis.nl of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Keukenadviesaanhuis.nl recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Keukenadviesaanhuis.nl  schriftelijk in gebreke te stellen. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door Keukenadviesaanhuis.nl bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Verzending en/of transport van de bestelde zaken geschiedt op de wijze zoals door de leverancier van Keukenadviesaanhuis.nl is bepaald, maar komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering op eerste verzoek van Keukenadviesaanhuis.nl. Het aannemen van zaken van Keukenadviesaanhuis.nl door Opdrachtgever, is bewijs dat de zaken in goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij eventuele schade uitdrukkelijk op het ontvangstbewijs wordt genoteerd.
 4. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Keukenadviesaanhuis.nl gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 14 kalenderdagen. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde.
 5. Keukenadviesaanhuis.nl spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
 6. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.
 7. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door Keukenadviesaanhuis.nl gemaakte en/of (op)geleverde zaken.
 8. Indien Keukenadviesaanhuis.nl te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
 9. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan Keukenadviesaanhuis.nl kan worden toegerekend.
 10. Keukenadviesaanhuis.nl is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van Keukenadviesaanhuis.nl.
 11. Keukenadviesaanhuis.nl is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de Werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

 ARTIKEL 17 – OPSCHORTING

 1. Keukenadviesaanhuis.nl, is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
 1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 2. Keukenadviesaanhuis.nl, na het sluiten van de Overeenkomst op goede grond vreest dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 3. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling te doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en deze betaling uitblijft of onvoldoende is;
 4. Indien door vertraging zijdens Opdrachtgever niet langer van Keukenadviesaanhuis.nl kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Keukenadviesaanhuis.nl gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
 5. indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van Keukenadviesaanhuis.nl kan worden gevergd.
 1. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan Opdrachtgever is Keukenadviesaanhuis.nl gerechtigd tot een schadevergoeding van Opdrachtgever.
 2. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Keukenadviesaanhuis.nl, treden Partijen in overleg voor de overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden indien de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van Opdrachtgever. Keukenadviesaanhuis.nl zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten over deze kosten. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 18 – GARANTIES

 1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan hetgeen expliciet is overeengekomen.
 2. Keukenadviesaanhuis.nl voert de Werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat Keukenadviesaanhuis.nl in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Keukenadviesaanhuis.nl gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Keukenadviesaanhuis.nl gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden.
 5. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het oordeel van Keukenadviesaanhuis.nl verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.
 6. Voor de verkochte en geleverde Producten met fabrieksgarantie gelden slechts de door deze leverancier gestelde garantiebepaling.
 7. Keukenadviesaanhuis.nl staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Opdrachtgever van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Keukenadviesaanhuis.nl.

ARTIKEL 19 – RISICO OVERGANG

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van Producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

ARTIKEL 20 – PRIVACY, GEGEVENSVERWERKING EN BEVEILIGING

 1. Keukenadviesaanhuis.nl gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Keukenadviesaanhuis.nlde betrokkene hierover informeren.
 2. Indien Keukenadviesaanhuis.nl op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

ARTIKEL 21 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Keukenadviesaanhuis.nl levert alle producten c.q. zaken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Keukenadviesaanhuis.nl heeft voldaan blijft het geleverd eigendom van Keukenadviesaanhuis.nl.
 2. Keukenadviesaanhuis.nl heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte producten c.q. zaken, onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Keukenadviesaanhuis.nl. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Keukenadviesaanhuis.nl de aangekochte producten c.q. zaken alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Opdrachtgever.
 3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Keukenadviesaanhuis.nl worden vergoed door Opdrachtgever.

ARTIKEL 22 – OVERMACHT

 1. Keukenadviesaanhuis.nl is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Keukenadviesaanhuis.nl wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Keukenadviesaanhuis.nl, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking) of van andere aard, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen (x) ziekte en/of werkstakingen van het personeel van Keukenadviesaanhuis.nl (xi) epidemieën en/of pandemieën die het openbare leven verstoren en (xii) overige situaties die naar het oordeel van Keukenadviesaanhuis.nl buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien naar het oordeel van Keukenadviesaanhuis.nl de uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden ten gevolge van natte weersomstandigheden, extreme hitte of terreinomstandigheden niet op het tijdstip of in de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft Keukenadviesaanhuis.nl het recht de Werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken en de Overeenkomst te verlengen met de duur van de niet gewerkte dagen zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid.
 4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.

ARTIKEL 23 – BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien het verrichten van Werkzaamheden door Keukenadviesaanhuis.nl leidt tot aansprakelijkheid van Keukenadviesaanhuis.nl jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door Keukenadviesaanhuis.nl in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Keukenadviesaanhuis.nl. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar.
 2. Keukenadviesaanhuis.nl is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.
 3. In beginsel zijn op de fase van feitelijke montage/installatie van de keuken en aanverwante producten uitsluitend de algemene voorwaarden van de ingeschakelde derde(n) van toepassing. Derhalve is Keukenadviesaanhuis.nl niet aansprakelijk voor fouten in de montage/installatie, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Keukenadviesaanhuis.nl aansprakelijk is (gebleken), dient Keukenadviesaanhuis.nl in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.
 5. In geval van maatvoering is Keukenadviesaanhuis.nl niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen, het uitzetten van de gps en/of het doen van inmetingen. Opdrachtgever en/of de aannemer die eindverantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Werkzaamheden c.q. opdracht dient een eindcontrole te verrichten en is verantwoordelijk voor deze eindcontrole.
 6. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij Keukenadviesaanhuis.nl zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid te kort is geschoten. Ook is Keukenadviesaanhuis.nl niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk door Opdrachtgever.
 7. Nimmer is Keukenadviesaanhuis.nl aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit verzakking van de bodem, grond en indien de verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, be- of verwerken daarvan.
 8. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht door derden uitgevoerde Werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 9. Keukenadviesaanhuis.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed doorstromen van het verkeer op de locatie waar de Werkzaamheden worden uitgevoerd.
 10. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de zaken, gereedschappen, machines, materialen en meer die Keukenadviesaanhuis.nl in het kader van de uitvoering van de overeenkomt tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Opdrachtgever gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.
 11. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk verontreinigd is, zoals bijvoorbeeld asbest, of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
 12. Keukenadviesaanhuis.nl is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Keukenadviesaanhuis.nl levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.). Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 13. Keukenadviesaanhuis.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 14. Keukenadviesaanhuis.nl staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens Keukenadviesaanhuis.nl verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 15. Schade als gevolg van het werken van natuurproducten, zoals het krimpen en uitzetten van hout, leidt niet tot aansprakelijkheid van Keukenadviesaanhuis.nl, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Herstel van schade als gevolg van het werken van gebruikte materialen geldt als meerwerk.
 16. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Keukenadviesaanhuis.nl vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Keukenadviesaanhuis.nl binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Keukenadviesaanhuis.nl vervalt na een jaar na het eindigen van de Overeenkomst tussen partijen.
 17. De werkzaamheden kunnen met zich meebrengen dat garanties van derden, waaronder begrepen fabrieksgaranties komen te vervallen. Keukenadviesaanhuis.nl is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever als gevolg van het verlies van enige garantieaanspraak bij derden.

ARTIKEL 24 – GEHEIMHOUDING

 1. Keukenadviesaanhuis.nl en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Keukenadviesaanhuis.nl op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Keukenadviesaanhuis.nl zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Keukenadviesaanhuis.nl niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Keukenadviesaanhuis.nl en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

ARTIKEL 25 – VRIJWARING EN JUISTHEID VAN INFORMATIE

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Keukenadviesaanhuis.nl verstrekt in het kader van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. Indien Keukenadviesaanhuis.nl op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Keukenadviesaanhuis.nl verplicht om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Keukenadviesaanhuis.nl van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Keukenadviesaanhuis.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen. Opdrachtgever vrijwaart Keukenadviesaanhuis.nl voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van (bouw)vergunningen.
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Keukenadviesaanhuis.nl verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Keukenadviesaanhuis.nl tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen.

ARTIKEL 26 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Keukenadviesaanhuis.nl (inhoudende maar niet beperkt tot alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde, dan wel ter beschikking gestelde tekeningen, ontwerpen, modellen, voorbereidend materiaal en meer) berusten uitsluitend bij Keukenadviesaanhuis.nl en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten en bevoegdheden die zij uitdrukkelijk bij de Overeenkomst heeft verkregen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop het intellectuele eigendomsrecht van Keukenadviesaanhuis.nl rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever geeft toestemming aan Keukenadviesaanhuis.nl om foto’s te maken van het opgeleverde, en/of de door Opdrachtgever gemaakte foto’s van het opgeleverde te plaatsen op zijn website en/of social media kanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden.

ARTIKEL 27 – KLACHTEN

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Keukenadviesaanhuis.nl of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info#keukenadviesaanhuis.nl met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Keukenadviesaanhuis.nl de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Keukenadviesaanhuis.nl zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 ARTIKEL 28 – TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op de rechtsverhouding tussen Keukenadviesaanhuis.nl en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Keukenadviesaanhuis.nl kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Keukenadviesaanhuis.nl en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland , locatie Leeuwarden tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.